1. Fer-se Client

Quina documentació necessito per obrir un compte de valors?

Per a fer-se Client ha de tenir a mà la següent documentació: 


1. DNI


2. Documents que acreditin l'origen dels fons aportats (es pot aportar qualsevol dels  documents següents):


En cas de treball per compte d'altri:

 • Nòmina, informe de vida laboral
 • Declaració de l'IRPF
 • Certificació emesa per la persona física o jurídica per a la qual presten els seus serveis
 • Contracte de treball
 • Document acreditatiu de la pensió


Si procedeix d'activitat empresarial:

 • Declaració d'Impostos: IAE, IRPF
 • Rebut de pagament d'autònoms

Si procedeix de renda:

 • Impost sobre el patrimoni
 • Declaració de l'IRPF de l'any en curs

Altres:

 • Venda d'immobles
 • Testamentàries
 • Indemnització

3. Documents que acreditin la seva activitat laboral o professional (es pot aportar qualsevol dels següents documents):

 • Contracte de treball
 • Nòmina
 • Informe de vida laboral
 • Carnet Professional
 • Declaració d'alta a l'IAE
 • Llicències o autoritzacions administratives per a l'exercici d'activitats professionals
 • Declaració d'Impostos (IRPF, IAE, ISP)
 • Certificació emesa per persona física o entitat a la qual presta els seus serveis
 • Declaració del Client de no activitat professional