1. GVC Gaesco

Està adherit al Fons de Garantia d'Inversions (FOGAIN)?

 

GVC Gaesco Valores, S.V. S.A. està adherit al Fons de Garantia d'Inversions d'acord amb el que es preveu a la normativa vigent, amb l'objectiu d'assegurar la protecció màxima dels fons i instruments financers dels seus Clients.

La finalitat del FONS GENERAL DE GARANTIA D'INVERSIONS (FOGAIN) és oferir als Clients de les societats de valors, agències de valors i societats gestores de carteres, la cobertura d'una indemnització en cas que alguna d'aquestes entitats entri en una situació de concurs de creditors o declaració d'insolvència per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En cas d'algun d'aquests supòsits, i com a conseqüència d'això, algun client no pot obtenir la devolució o lliurament de l'efectiu i valors confiats a aquesta entitat, FOGAIN desplega la seva cobertura i indemnitza amb un import màxim de 100.000 euros, per als clients d'aquelles entitats que esdevinguin en alguna de les situacions anteriorment esmentades amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 1642/2008, de 10 d'octubre, és a dir, l'11 d'octubre de 2008.